Scroll naar beneden voor het contactformulier.

Mogelijk hebt u op onze andere klantenservice pagina's nog niet alle informatie gevonden die u zoekt. Daarom behandelen we op deze pagina nog even de laatste vragen die er kunnen leven. Indien u hier alsnog niet kunt vinden wat u zoekt, vult u eenvoudig onderaan deze pagina het contactformulier in. We komen dan zo snel mogelijk op uw vraag terug. Op deze pagina vertellen we u wat over onze mogelijkheden m.b.t. speciale wensen, aanpassingen, scootmobiel rijlessen en begeleiding en we geven u nog wat praktische informatie mee. Ten slotte vindt u op deze pagina onze algememe voorwaarden en informatie m.b.t. hoe wij met uw privacy omgaan.

 


Speciale wensen

Door jaren van ervaring zijn wij van Goedmobiel ondertussen gespecialiseerd in diverse aanpassingen en (aangepaste) producten voor specifieke ziektebeelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Reuma, Parkinson en COPD en natuurlijk slechtziendheid. Natuurlijk zijn dit niet de enige ziektebeelden waarvoor wij voorzien in speciale producten, daarom stimuleren wij het benoemen van uw probleem. Graag zoeken we samen met u naar een geschikte en passende oplossing. Tevens zijn wij, in samenwerking met specialisten en belangenorganisaties, continu bezig ons assortiment uit te breiden. Hebt u hierop dan ook een aanvulling, legt u uw vraag dan gerust bij ons neer, wij zoeken voor u het antwoord.

 

Aanpassingen aan hulpmiddelen

Buiten de hieronder genoemde ziektebeelden, waar wij specifieke oplossingen voor bieden, doen we ook diverse unieke aanpassingen als bijvoorbeeld beensteunen op een scootmobiel, speciale kussens in bestaande scootmobiel- of rolstoelzittingen en andere bedieningselementen voor uw apparaat. Tevens hebben wij ervaring met mensen met dwerggroei, verlammingen, amputaties en andere vragen naar oplossingen op maat. We helpen u dan ook graag verder met een passende oplossing voor uw situatie.

 

Reuma

In Nederland zijn bijna twee miljoen mensen die een vorm van reuma hebben. Uiteraard is dit heel erg vervelend. Het voordeel hiervan is echter dat er een ruim aanbod aan hulpmiddelen beschikbaar is voor dit ziektebeeld. Bijna 700.000 mensen zijn in Nederland dan ook afhankelijk van deze hulpmiddelen. Het is dan ook helemaal niet vreemd om hiervoor een hulpmiddel aan te schaffen, ook niet wanneer u nog relatief jong bent. 60% van deze mensen met reuma is namelijk jonger dan 65 jaar. Vanwege deze feiten laten wij u onderstaand overzicht zien met oplossingen voor diverse situaties.

 • Ten eerste kunt u denken aan hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging: hulpmiddelen bij het wassen, aankleden, eten, drinken en bijvoorbeeld medische verzorging.
 • Met uw huishoudelijke verrichtingen, maar ook de inrichting van uw keuken, hulpmiddelen bij het koken, zitten, slapen, maar natuurlijk ook bij het uitvoeren van uw hobby's.
 • Ook bij vervoer bijvoorbeeld kunt u denken aan loophulpmiddelen en hulpmiddelen voor in de auto, fiets of bijvoorbeeld een scootmobiel.
 • Tevens kunt u denken aan andere beperkingen, zoals hand- en voetproblemen (schoenen, orthesen, zooltjes), lezen en zien en problemen met de communicatie.
 • Wanneer u kinderen heeft, komt u weer voor andere uitdagingen te staan, zoals: hoe verzorg ik mijn kind?
 • Indien u ten slotte op uw werk tegen bepaalde beperkingen aanloopt, kunt u in overleg met uw werkgever en de Arbodienst aanpassingen en hulpmiddelen krijgen om uw werk te kunnen blijven doen .

 

Klik op deze link voor meer informatie over en hulpmiddelen voor reuma.

 

Parkinson

Voor de ziekte van Parkinson zijn in de loop der tijd ook diverse oplossingen bedacht. Omdat dit echter minder vaak voorkomt en vaak een meer unieke of veelzijdige uiting heeft, adviseren we u contact met ons op te nemen voor de specifieke vraag naar hulpmiddelen om het leven met Parkinson wat gemakkelijker te maken.

 

COPD

Ook voor mensen met de aandoening COPD zijn er diverse mogelijkheden. Zo bieden wij bijvoorbeeld aanpassingen voor scootmobielen, rollators en rolstoelen die, los van de hulpmiddelen op zich, het meenemen van een zuurstoffles of andere benodigde accessoires mogelijk maken. Omdat dit altijd in overleg met u gebeurt, aangezien het een oplossing op maat betreft, adviseren wij u hiervoor contact met ons op te nemen. Onderaan deze pagina vindt u een contactformulier dat dit bijvoorbeeld mogelijk maakt.

 

Slechtziend

Slechtziendheid komt relatief veel voor. Onder ouderen, jongeren, volwassenen, eigenlijk in alle leeftijdscategorieën. Hiervoor zijn dan ook veel hulpmiddelen verkrijgbaar. U kunt denken aan hulpmiddelen voor bij het koken, bij het lezen, bij het verplaatsen of wellicht voor een andere situatie. We zijn continu op zoek naar en bezig met de uitbreiding van ons assortiment hulpmiddelen in de categorie slechtziend. Hebt u hiervoor dan ook een suggestie, dan vernemen we dat graag. Ook helpen we u graag bij het vinden van het juiste product. Hebt u dan ook een vraag, neem dan gerust contact met ons op. Samen vinden we de oplossing.

 

Hebt u hierboven nog niet gevonden wat u zoekt? Graag vragen we u bij deze contact met ons op te nemen, naar alle waarschijnlijkheid hebben wij het antwoord op uw vraag. 

 


Lessen en begeleiding

Bij aankoop van een scootmobiel, rolstoel, rollator of een ander hulpmiddel, vertellen we u zo volledig mogelijk wat voor u van belang is. Ook oefenen we natuurlijk de basisprincipes van het gebruik van onze producten. Bij een scootmobiel zorgen we bijvoorbeeld dat u op een veilige op weg kunt, zorgen we ervoor dat u weet hoe u op een goede manier met de scootmobiel om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van onze optimale service in het geval er toch iets voor mocht vallen. Toch kan het zijn dat u graag nog eens onder begeleiding wat kilometers maakt met de scootmobiel, of dat u bijvoorbeeld graag wat lessen hebt in manoeuvreren of in het rijden in het verkeer. Hiervoor bieden wij van Goedmobiel diverse oplossingen, vaak in samenwerking met een van onze primaire partners, de ergotherapeuten. Ons uitgebreide netwerk staat ons altijd toe u een geschikte therapeut aan te bevelen.

 


Praktische informatie

Hebt u een praktische vraag aan ons, zoals hoe u het beste met de accu's van uw scootmobiel om moet gaan? Neem dan gerust contact met ons op. Graag beantwoorden we uw vragen en helpen we u verder wanneer u er niet uit komt.

 


Algemene voorwaarden Goedmobiel | Uw hulpmiddelen expert

Algemene Voorwaarden van Goedmobiel – Easy Q Wheels te Ede. Algemene Voorwaarden Goedmobiel – v1.02 – maart 2015

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Goedmobiel: Goedmobiel | Uw hulpmiddelen expert, ook wel genaamd Easy Q Wheels, volgens KvK.
 2. De afnemer: de koper, opdrachtgever, huurder, aanbesteder of ieder ander waarmee Goedmobiel een overeenkomst aangaat, waaraan Goedmobiel een aanbieding of levering doet, of voor wie Goedmobiel een prestatie verricht; alles zowel ten aanzien van zakelijke afnemers als ten aanzien van consumenten.

 

ARTIKEL 2. DE GELDIGHEID

Deze voorwaarden gelden ten aanzien van de verkoop en/of verhuur dan wel uitleen van o.a. scootmobielen, rolstoelen, kofferbakliften, rollators, sta-opstoelen, (ADL) hulpmiddelen, comfort-/verpleegbedden en trapliften en/of onderdelen daarvan.

 

ARTIKEL 3. DE OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Goedmobiel is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen de aanbieding geldig blijft is dertig dagen, tenzij anders vermeld in de offerte/aanbieding.
 2. Alle door Goedmobiel opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST

 1. Aanbetaling - Goedmobiel is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de koopsom.
 2. Prijswijziging - Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke hebben geen invloed op de al overeengekomen prijs, waarvoor de afnemer getekend heeft.
 3. Eigendomsbehoud - Goedmobiel blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte goederen, zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen.

 

ARTIKEL 5. DE LEVERTIJD

 1. Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast, tenzij een verwachte levertijd is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de verwachte levertijd wordt in overleg een nieuwe levertijd afgesproken. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verwachte levertijd, verlengd met maximaal twee maanden. In het uiterste geval wordt de overeenkomst ontbonden.

 

ARTIKEL 6. HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

 1. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs een aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Bovendien dient hiervan door de afnemer binnen 24 uur na aflevering bij Goedmobiel schriftelijke melding te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.
 2. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

 

ARTIKEL 7. DE GARANTIE

 1. De garantie dekt onderdelen als de elektronica, schakelaars en, indien van toepassing, de elektromotor voor een periode van 24 maanden na datum van aankoop, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Op accu's wordt een garantie gegeven van 6 maanden na datum van aankoop. Uitdrukkelijk worden de volgende onderdelen van garantie uitgesloten: banden, verf, bumpers en voetenplaten, plastic en rubberdelen, bekleding, verlichting en lampen, boodschappenmandje, evenals onderdelen die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn.
 2. De garantie vervalt in geval van botsingen, oneigenlijk en abnormaal gebruik, aanrijdingen en alle overige calamiteiten die buiten de invloedsfeer van Goedmobiel vallen. Bij melding van een garantieclaim dient men het nummer van de koopovereenkomst door te geven. Zonder deze informatie kan de garantieclaim niet in behandeling worden genomen.

 

ARTIKEL 8. DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor het gebruik van bepaalde producten zoals bijvoorbeeld een scootmobiel is uitdrukkelijk een speciale WA-verzekering wettelijk verplicht gesteld. De afnemer dient hier zelf zorg voor te dragen, tenzij anders overeengekomen op de koopovereenkomst.
 2. Goedmobiel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door het gebruik van de door Goedmobiel geleverde producten. Noch Goedmobiel noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de afnemer te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Goedmobiel te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

 

ARTIKEL 9. DE VERZEKERING

 1. De afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verzekerd zijn. De verzekering is van kracht vanaf de datum in overleg met de afnemer bepaald. De verzekeringspolis moet altijd voorzien zijn van een framenummer. Wanneer de verzekeringstermijn afloopt, dient de afnemer deze zelf te verlengen.
 2. Indien dit vermeld staat op de koopovereenkomst, wordt voor rekening van afnemer bij de verkoop een WA-verzekering afgesloten. Heeft men geen verzekering via Goedmobiel bij de koop afgesloten, dient men zelf zorg te dragen voor een verzekering.
 3. In uitzonderingsgevallen kan Goedmobiel en verzekering voor de afnemer afsluiten. Na de verstreken termijn van de verzekering is de afnemer zelf verantwoordelijk voor verlenging of opheffing.

 

ARTIKEL 10. VERHUUR

 1. In geval van verhuur, vangt de huurperiode aan op de datum van aflevering van het gehuurde of op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van Goedmobiel of door de vervoerder van Goedmobiel aan het adres van de afnemer is afgeleverd, dan wel wanneer het gehuurde door de afnemer bij Goedmobiel is afgehaald.
 2. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Goedmobiel is terug ontvangen, echter met dien verstande dat, indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggebracht, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.
 3. Het verhuurde zal door Goedmobiel in goede staat worden afgeleverd. De afnemer heeft het recht vooraf te inspecteren of het verhuurde in goede staat is. Maakt de afnemer van dit recht geen gebruik, dan wordt het verhuurde geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Het verhuurde zal onder alle omstandigheden eigendom blijven van Goedmobiel.
 4. Indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden heeft Goedmobiel het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weer in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.
 5. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Goedmobiel daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is de afnemer per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het afgesproken tarief per tijdseenheid.
 6. De afnemer is - zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe vanuit Goedmobiel - niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De afnemer ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan het gehuurde, evenals diefstal of vermissing van het gehuurde. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden, zal - voor zover niet door enige verzekering gedekt - de afnemer aan Goedmobiel een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur evenals de kosten van de vervanging.
 8. Het is de afnemer niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Goedmobiel voorgeschreven materialen te gebruiken. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de afnemer onmiddellijk en op de snelste wijze Goedmobiel inlichten. De afnemer zal Goedmobiel te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Goedmobiel zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de afnemer verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan Goedmobiel, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco's en beschadigingen.
 9. Goedmobiel is gerechtigd de terug ontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Indien de afnemer na afloop van de overeengekomen of verlengde huurperiode in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Goedmobiel het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de afnemer op te vorderen en voor rekening en risico van de afnemer weg te (doen) halen, waarbij de afnemer zich verplicht Goedmobiel toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

 

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Goedmobiel behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer de afnemer haar hierop een opdracht heeft gegeven.

 

ARTIKEL 12. PRODUCT OP PROEF

 1. In sommige gevallen is het mogelijk een product op proef thuis te proberen. Hiervoor zal in alle gevallen van tevoren een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Tevens wordt hierin ook de periode vastgelegd gedurende welke het product geprobeerd mag worden.
 2. Voor het op proef thuis proberen van een product is te allen tijde een aanbetaling van vereist van een in overleg en in redelijkheid overeengekomen bedrag. Indien de afnemer overgaat tot aanschaf van het product zal dit door Goedmobiel verrekend worden.
 3. Goedmobiel levert de te proberen producten in goede staat aan de afnemer. Deze dienen in dezelfde staat retour gezonden te worden. Op deze voorwaarden zijn tevens van toepassing de bepalingen begrepen onder artikel 10.

 

ARTIKEL 13. BETALING

 1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie dat betaling bij aflevering plaatsvindt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien Goedmobiel een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om betaling van het totaal te vorderen bij sluiten van de overeenkomst.
 3. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 5 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 5 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan Goedmobiel vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.3, stuurt Goedmobiel aan de afnemer na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin zij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 5 dagen te betalen.
 5. Indien termijnbedragen van een afbetalingsregeling niet op de overeengekomen tijdstippen worden voldaan vervalt de afbetalingsregeling en is het volledige (restant)bedrag terstond opeisbaar.
 6. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke Goedmobiel moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag.
 7. De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen periode.

 

ARTIKEL 14. DE ANNULERING

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Goedmobiel kan bewijzen dat zijn schade groter is. Bij producten die op maat moeten worden gemaakt en als gevolg hiervan specifiek voor de afnemer worden besteld, waaronder deelleveringen en aanpassingen, is Goedmobiel gerechtigd tot vordering van maximaal 75% van het bedrag dat bij uitvoering van de overeenkomst voldaan had moeten worden.

 

ARTIKEL 15. GESCHILLEN

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Goedmobiel is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

 


Disclaimer en privacy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.goed-mobiel.nl.

Goed-Mobiel betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Goedmobiel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Het is niet toegestaan deze website te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar onze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of fia deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, dan hebben de voorwaarden van deze producten en diensten overwicht.

 

PRIVACY

Goedmobiel begrijpt hoe belangrijk uw privacy voor u is. Het beleid van Goedmobiel is er dan ook op gericht om de privacy van u en alle andere gebruikers van haar website en al haar klanten, te respecteren. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens geven we niet door aan derden, maar we gebruiken ze uitsluitend voor het leveren van onze producten/diensten tenzij expliciet met u overeengekomen. Hieronder vindt u een verdere aanvulling op ons Privacy Statement


Privacy Policy voor bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.goed-mobiel.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website https://www.goedmobiel.nl/ staat onder beheer van Easy Q Wheels. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.goedmobiel.nl/. Goedmobiel is een handelsnaam van Easy Q Wheels.

 2. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.goed-mobiel.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Goed-mobiel.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

   Goed-mobiel.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: 
  3. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  4. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Goed-mobiel.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 3. Cookies
  1. Goed-mobiel.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Goed-mobiel.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
    
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Goed-mobiel.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 5. Disclaimer
  Goed-mobiel.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Privacy Policy voor klanten

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Goed-mobiel.nl.
 

  1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
   Goed-mobiel.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
   1. Het verwerken van de bestelling.
   2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
   3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Goed-mobiel.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

 1. Gegevens verstrekken aan derden
   Gegevens die door de klant aan Goed-mobiel.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:
  1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken
  2. Wanneer met de klant overeengekomen is deze gegevens te verstrekken aan een derde partij.
  3. Wanneer uit de gegeven informatie door de klant opgemaakt kan worden dat deze gegevens verstrekt worden aan een derde partij.
   
 2. De gegevens die de klant aan Goed-mobiel.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
   
 3. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Goed-mobiel.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Goed-mobiel.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
   

COPYRIGHT

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor onze klanten, waarbij het niet is toegestaan teksten van deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Goedmobiel is het niet toegestaan teksten van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden.

 

Copyright . Plaats onze artikelen op uw site

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Goedmobiel | Uw hulpmiddelen expert. Wilt u informatie overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat u direct onder het artikel:

 1. Vermeldt dat het artikel van www.goed-mobiel.nl komt;
 2. Vermeldt dat het artikel copyright 2006 - van Goedmobiel is;
 3. Een duidelijke en werkende link plaatst naar www.goed-mobiel.nl


Voorbeeld:
Bron: www.goed-mobiel.nl - © 2006 - - Goedmobiel

 


Stel uw vraag aan onze klantenservice

Ondanks dat we ons best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, kunnen we ons voorstellen dat u nog met een onbeantwoorde vraag zit. Daarom vindt u hieronder een contactformulier, zodat u uw vraag niet onbeantwoord hoeft te laten. Neemt u liever telefonisch contact met ons op, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Hiervoor belt u met 0318-690471.